Jmenné prostory
Varianty
Akce

Standard C Math (Matematické funkce)

Z cppreference.com
< cpp


abs absolutní hodnota
acos arkus kosinus
asin arkus sinus
atan arkus tangens
atan2 arkus tangens s 2 parametry pro rozlišení kvadrantů
ceil zaokrouhlení na celé číslo vždy nahoru
cos kosinus
cosh hyperbolický kosinus
div vrací celočíselný podíl a zbytek po dělení
exp vrací "e" umocněnné na parametr
fabs absolutní hodnota pro čísla s pohyblivou řádovou čárkou (float)
floor zaokrouhlení na celé číslo vždy dolů
fmod vrací zbytek po dělení
frexp převede číslo do vědeckého tvaru
labs absolutní hodnota pro dlouhá čísla (long)
ldexp převod čísla z vědeckého tvaru
ldiv vrací podíl a zbytek po celočíselném dělení pro dlouhá čísla
log přirozený logaritmus (základ e)
log10 dekadický logaritmus (základ 10)
modf rozložení na smíšené číslo
pow mocnina
sin sinus
sinh hyperbolický sinus
sqrt odmocnina (druhá)
tan tangens
tanh hyperbolický tangens
[editovat] Kompilování v gcc

Aby bylo možné využít některé z výše uvedených funkcí, některé verze gcc kompilátoru požadují explicitně přilinkovat knihovnu (Math) pomocí přepínače -lm.