Jmenné prostory
Varianty
Akce

Priorita operátorů v C++

Z cppreference.com
< cpp

V následující tabulce je vypsána priorita a asociativita operátorů jazyka C++. Operátory jsou vypsány s odshora dolů klesající prioritou.

Přednost Operátor Popis Asociativita
1 :: scope resolution zleva
2 ++ -- postfixové operátory inkrementace a dekrementace
() operátor volání funkce
[] operátor přístupu k prvku pole
. výběr členu přes referenci
-> výběr členu přes ukazatel
3 ++ -- prefixové operátory inkrementace a dekrementace zprava
+ unární plus a mínus
! ~ logická a bitová negace
(type) operátor přetypování
* operátor dereference
& získání adresy prvku
sizeof velikost prvku
new, new[] dynamická alokace paměti
delete, delete[] dynamicka dealokace paměti
4 .* ->* ukazatel na člen zleva
5 * / % operátory násobení, dělení a zbytek po dělení
6 + operátory součtu a rozdílu
7 << >> bitový posun doleva a doprava
8 < <= Relační operátory < a ≤
> >= Relační operátory > a ≥
9 == != Relační operátory = a ≠
10 & bitové AND
11 ^ bitové XOR (výlučný součet)
12 | bitové OR
13 && logické AND
14 || logické OR
15 ?: ternární operátor[1] zprava
= přímé přiřazení
+= −= přiřazení přičtením a odečtením
*= /= %= Přiřazení násobením, podílem a zbytkem
<<= >>= přiřazení bitovým posunem doleva a doprava
&= ^= |= přiřazení bitovou operací AND, XOR a OR
16 throw operátor throw (pro výjimky)
17 , operátor čárka zleva

[1]Výraz uprostřed ternárního operátoru (mezi ? a :) je brán jako kdyby byl v závorce: jeho relativní přednost k ?: je ignorována.