Jmenné prostory
Varianty
Akce

Standard C I/O

Z cppreference.com
< cpp


Následující funkce poskytují alternativu k C++ stream-based IO třídám.

clearerr vymaže chyby
fclose uzavře soubor
feof true pokud je konec souboru (end-of-file)
ferror kontrala chyby souboru
fflush zapíše obsah výstupního bufferu
fgetc získá znak z proudu
fgetpos získá pozici v souboru
fgets získá pole znaků (string) z proudu
fopen otevře soubor
fprintf vytiskne formátovaný výstup do souboru
fputc vytiskne znak do souboru
fputs vypíše pole znaků (string) do souboru
fread čte ze souboru
freopen otevře existující IO proud (stream) s jiným jménem
fscanf čte formátovaný vstup ze souboru
fseek přesun na určitou pozici v souboru
fsetpos přesun na určitou pozici v souboru
ftell vrací současnou pozici v souboru
fwrite zápis do souboru
getc přečte znak ze souboru
getchar přečte znak z stdin
gets přečte řetězec znaků (string) ze stdin
perror zobrazí řetězcovou verzi současné chyby do stderr
printf zápis formátovaného výstupu do stdout
putc vypíše znak do proudu
putchar vypíše znak do stdout
puts vypíse řetězec znaků do stdout
remove smaže soubor
rename přejmenuje soubor
rewind přesune značku pozice v souboru na začátek souboru
scanf čte formátovaný vstup z stdin
setbuf nastaví buffer pro určitý proud
setvbuf nastaví buffer a jeho velikost pro určitý proud
snprintf zapíše formátovaný výstup do bufferu (s kontrolou přetečení)
sprintf zapíše formátovaný výstup do bufferu
sscanf čte formátovaný vstup z bufferu
tmpfile vrátí ukazatel na dočasný (tmp) soubor
tmpnam vrátí unikátní jméno souboru
ungetc vrátí znak zpátky do proudu
vprintf, vfprintf, a vsprintf vypíší formátovaný výstup s proměnným počtem parametrů
vscanf, vfscanf, and vsscanf získají formátovaný vstup z stdin s proměnným počtem parametrů