Jmenné prostory
Varianty
Akce

C++ Sets

Z cppreference.com
< cpp


set<Key, Compare, Alloc>

C++ Set je asociativní kontejner STL, který obsahuje uspořádanou množinu unikátních objektů typu klíč (klíčů). Klíč odpovídá i hodnotě, všechny prvky v množině jsou unikátní. Třídění na množině se provádí pomocí fukce Compare (defaultně se používá std::less<Key>).

Constructors konstruktory a destruktory množin
Operators operátory přiřazení a porovnání množin
begin vrací iterátor na začátek množiny Set
clear odstraní všechny objekty v možině
count vrací počet objektů odpovídající určitému klíči
empty true pokud je množina prázdná
end vrací iterátor za poslední prvek v množině
equal_range vrátí iterátory na první a za poslední prvek odpovídající zadanému klíči
erase odstraní prvky z množiny
find vrátí iterátor na určitý prvek
insert vloží nový prvek do množiny
key_comp vrátí funkci, která porovnává klíče
lower_bound vrátí iterátor na první prvek větší nebo stejně veliký jako zadaná hodnota
max_size vrátí maximální počet prvků, který může být do množiny vložen
rbegin vrátí reverse_iterator na konec množiny
rend vrací reverse_iterator před začátek množiny
size vrací počet prvků v množině
swap prohodí obsah této a jiné množiny
upper_bound vrátí iterátor na první prvek větší než určitá hodnota
value_comp vrátí funkci, která porovnává hodnoty